Programi in predmetniki

#Gimnazija

Smo uspešna, v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznana gimnazija, ki omogoča svojim dijakom razvoj vseh njihovih sposobnosti in talentov ter jih opremlja z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo potrebovali pri študiju doma ali v tujini, pri svojem delu in v življenju.

Predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED4. RAZRED
PREDMETIŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA                                      SLO4445
MATEMATIKA                                     MAT444+15
PRVI TUJI JEZIK                                      TJ13334
DRUGI TUJI JEZIK                                     TJ23333
ZGODOVINA                                           ZGO2222
ŠPORTNA VZGOJA                                   ŠVZ3333
GLASBA                                                     GLA1,5///
LIKOVNA UMETNOST                               LIU1,5///
GEOGRAFIJA                                           GEO222/
BIOLOGIJA                                                 BIO*2*2*2/
KEMIJA                                                     KEM                        *2*2*2/
FIZIKA                                                         FIZ*2*2*2/
PSIHOLOGIJA                                              PSI//2/
SOCIOLOGIJA                                          SOC/2//
FILOZOFIJA                                                FIL///2
INFORMATIKA                                          INF*2///
#3. TUJI JEZIK ALI INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP                                                                  TJ3, ITS       /(2)(1)/
IZBIRNI PREDMETI ZA PRIPRAVO NA MATURO//26–10
S K U P A J :323132-3330-34
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE                                  OIV90 (letno)90 (letno)90 (letno)30 (letno)
 • # izbirni predmet za 2. in 3. letnik: tretji tuji jezik, javno nastopanje, potrošništvo v odgovornosti za trajnostni razvoj, projektno delo z osnovami raziskovalnega dela
 • * delitve v skupine.
 • pouk z naravnimi govorci pri vseh jezikih, ki jih poučujemo na GCC, jezikovni krožki (japonščina, korejščina, latinščina, arabščina, znakovni jezik),
 • občasni pouk s tabličnimi računalniki iPad,
 • začetek priprav na maturo pri dveh izbirnih predmetih že v 3. letniku, dodatne ure za višjo in osnovno raven tujega jezika in matematike v 4. letniku, dodatna ura priprav na maturo iz matematike v 3. letniku,
 • dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč in tutorstvo; dodatni pouk, priprave na tekmovanja, projektno in raziskovalno delo v vseh letnikih,
 • filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
 • številne obšolske dejavnosti, pestra ponudba programov obveznih izbirnih vsebin, šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektov,
 • skrb za karierni razvoj in možnost opravljanja obveznosti oz. dela gimnazijskega pouka na partnerskih šolah v tujini,
 • splošna matura kot vstopnica za vse univerzitetne programe v Sloveniji in tujini.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA

Program se zaključi s splošno maturo (obvezni predmeti: slovenščina, tuji jezik, matematika; 2 ali 3 izbirni predmeti – dijaki lahko izbirajo med naravoslovnimi in družboslovno-humanističnimi predmeti, jeziki, informatiko, kot dijaki vzporednega glasbenega izobraževanja pa lahko za izbirni predmet opravljajo tudi glasbo).

#Umetniška gimnazija – likovna smer

V programu umetniška gimnazija si želimo, da bi, upoštevajoč družbeno situacijo, s premišljeno kombinacijo predpisanega predmetnika ter interesnih in obšolskih dejavnosti čim bolje uskladili pridobivanje splošnega in strokovnega znanja in dijake kvalitetno pripravili na življenje ter pestro ponudbo študijskih programov tako na umetniških kot na neumetniških smereh.

Predmetnik

 1. LETNIK2. LETNIK3. LETNIK4. LETNIK
PREDMETIŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA                                                         4444 + 1
MATEMATIKA                                                    4444 + 1
PRVI TUJI JEZIK (ANG)                                       3333 + 1
DRUGI TUJI JEZIK (NEJ)                                                                                                       3223
*IZBRINI PREDMET (3. TJ ALI ITS)   /(2)(1)/
ZGODOVINA                                                 222/
ŠPORTNA VZGOJA                                      3333
GEOGRAFIJA                                             21//
GLASBA                                                     2///
BIOLOGIJA                                                    22,5//
FIZIKA                                                                                   22,5//
PSIHOLOGIJA                                                           /2//
SOCIOLOGIJA ali FILOZOFIJA                               ///2
INFORMATIKA                                                   2///
UMETNOSTNA ZGODOVINA                 /232
PREDSTAVITVENE TEHNIKE                      22//
LIKOVNA TEORIJA                                         222/
BIVALNA KULTURA**                              //3 + 12 + 2
PLASTIČNO OBLIKOVANJE                              //2/
RISANJE IN SLIKANJE                                      3333
OSNOVE VAROVANJA DEDIŠČINE              //2/
*RAZISKOVALNO DELO/(2)(1) 
IZBIRNI PREDMETI ZA PRIPRAVO NA MATURO//16–8
S K U P A J :36353534–36
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE                             OIV90 (letno)90 (letno)90 (letno)30 (letno)

*  IZBIRNI PREDMET za 2. in 3.  letnik: tretji tuji jezik (ITA, FRA, ŠPA, NEJ, KIT, RUS), potrošništvo v odgovornosti za trajnostni razvoj, ali raziskovalno delo. Izbirni predmet za dijake UG ni obvezen.

** DOPOLNITEV predmeta z urami uporabne kemije (3. letnik) in terenskega dela (4. letnik).

 • Preizkus likovne nadarjenosti pred vpisom (risanje po modelu, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus – več na www.gcc.si), prijava na https://www.gcc.si/prijava-na-preizkus-nadarjenosti/
 • dobra kombinacija splošnih in strokovnih predmetov (manj naravoslovja, prilagojeni družboslovni predmeti, veliko izkustvenega učenja),
 • zanimivi strokovni predmeti, s katerimi se poglablja znanje likovne teorije, umetnostne zgodovine, obvladovanja prostora in njegovih zakonitosti, spoznavanje s kulturno dediščino,
 • strokovni tabori (kiparstvo, fotografija …),
 • občasni pouk s tabličnimi računalniki iPad,
 • gostovanja tujih in domačih umetnikov ter delavnice v Centru sodobne umetnosti Celje,
 • umetnostnozgodovinske izbirne in obvezne ekskurzije po Sloveniji, Evropi in svetu,
 • filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
 • izbirni tretji tuji jezik (francoščina, italijanščina, španščina, ruščina, kitajščina) in jezikovni krožki (japonščina, korejščina, latinščina, arabščina, znakovni jezik),
 • splošna matura kot vstopnica za VSE univerzitetne programe – za maturo lahko dijaki poleg ostalih predmetov izberejo tudi umetnostno zgodovino in likovno teorijo.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA

Program se zaključi s splošno maturo (obvezni predmeti: slovenščina, tuji jezik, matematika; 2 ali 3 izbirni predmeti – dijaki lahko izbirajo med naravoslovnimi in družboslovno-humanističnimi predmeti, jeziki, informatiko, na umetniški gimnaziji lahko kot izbirni predmet pišejo tudi likovno teorijo, kot dijaki vzporednega glasbenega izobraževanja pa lahko za izbirni predmet opravljajo tudi glasbo).

#Predšolska vzgoja

Vrednote, ki nas vodijo, so znanje, ustvarjalnost, sodelovanje, strpnost in ljubezen. Veselje do življenja, ki ga gradimo z odgovornim delom, lepimi odnosi in umetnostjo, se odraža v delu in osebnostih vseh nas.

IZVEDBENI PREDMETNIK1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED4. RAZRED
PROGRAMSKE ENOTE:ŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDENŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA                                           SLO4433
MATEMATIKA                              MAT3333
TUJI JEZIK                                        TJ13333
UMETNOST                                  UME333 
ZGODOVINA                                 ZGO22  
GEOGRAFIJA                                 GEO22  
SOCIOLOGIJA                                SOC 2  
PSIHOLOGIJA                                  PSI 2  
FIZIKA                                              FIZ2*   
KEMIJA                                         KEM2*   
BIOLOGIJA                                      BIO2*2*  
ŠPORTNA VZGOJA                         ŠVZ2,5223
VEŠČINE SPORAZUMEVANJA        VES   3
PED. IN PED. PRISTOPI V PREDŠOL. OBD.                                              PPO  12
RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOL. OTROKA                                        RUP  22
VARNO IN ZDRAVO OKOLJE          VZO  21
KURIKUL ODDELKA V VRTCU        KOV1  2
IGRE ZA OTROKE                            IOT2   
INSTRUMENT**                                              INS0,180,350,350,17
USTVARJALNO IZRAŽANJE             USI2,77*2,77*2,66*2,91*
MATEMATIKA ZA OTROKE          MOT  2 
JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK       JIO  2 
NARAVOSLOVJE ZA OTROKE        NOT 2 + 1  
DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE         DOT  2 + 1 
TUJI JEZIK ZA OTROKE                                   TJO  2 
INFOR.-KOMUNIKACIJSKA. TEH.    IKT2*   
# IZBIRNI MODUL                         IMO   3
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM                                         PUD1 TEDEN (38 ur)1 TEDEN (38 ur) 2 TEDNA (76 ur)***4 TEDNI (152 ur) 3 TEDNI (114 ur)***4 TEDNI (152 ur)
S K U P A J :33,4533,2932,0828,08
INTERESNE DEJAVNOSTI                                  ID96 (letno)96 (letno)96 (letno)64 (letno)

# IZBIRNI MODUL ZA 4. LETNIK: likovno, glasbeno in plesno izražanje, šport za otroke, tuji jezik za otroke
* GLEJ DELITEV V SKUPINE.

** INSTRUMENT: klavir (1.–3. letnik), klavir ali ukulele (4. letnik).

***  VELJA ZA GENERACIJE, VPISANE OD ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 DALJE.

 • Poseben program, v katerem se prepletajo glasba, ples, likovno ustvarjanje, športne aktivnosti, igre za otroke in ostali strokovni moduli, pedagogika in psihologija ter vsi splošnoizobraževalni predmeti,
 • vsi dijaki se učijo igrati tudi glasbila (klavir, zvončki, flavtice, ukulele …) – predznanje instrumenta ni potrebno,
 • vsakoletne interesne dejavnosti, ki vključujejo učenje igranja na Orffova glasbila, izdelavo lutk, obvladovanje različnih veščin, športne spretnosti (rolanje, drsanje, plavanje, smučanje, pohodništvo),
 • projektni dnevi, kjer dijaki na zabaven način pridobivajo mnoga praktična znanja,
 • filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
 • praktično izobraževanje v vrtcih – hospitacije  in redna učna praksa,  možnost učne prakse v tujini (Severna Irska, Malta, Irska, Velika Britanija, Španija, Portugalska …),
 • izbirno učenje nemškega jezika pri interesnih dejavnostih in jezikovni krožki (japonščina, korejščina, latinščina, arabščina, znakovni jezik), delo s predšolskimi otroki v Konfucijevi učilnici, 
 • številne obvezne in izbirne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini.

POGOJI ZA VPIS

Uspešno zaključena osnovna šola, pomembno pa je tudi, da bodoče dijake veseli glasbeno, plesno in likovno ustvarjanje ter delo z otroki. Predznanje instrumenta ni potrebno.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA

Program se zaključi s poklicno maturo iz štirih predmetov – takrat dijaki pridobijo naziv vzgojitelj/-ica predšolskih otrok. Študij lahko nadaljujejo na predšolski vzgoji na pedagoški fakulteti ali v katerem koli visokošolskem strokovnem programu. Z opravljanjem t. i. dodatnega predmeta na splošni maturi pa se lahko vpišejo tudi v mnoge univerzitetne programe.

Nazaj na prvo stran!