Vprašanja in odgovori

Info GCC Forumi

Pogosta vprašanja devetošolcev in njihovih staršev

Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, ki jo zagotavljamo v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje. Dijaki lahko vsak dan izbirajo med tremi toplimi Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, ki jo zagotavljamo v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje. Dijaki lahko vsak dan izbirajo med tremi toplimi meniji, na voljo so tudi hladna malica, solatni bife in zajtrki. Malicajo lahko med glavnim odmorom, ki je dolg 25 minut (oz. 35 minut ob sredah, ko so na urniku razredne ure). Hladno malico lahko prevzamejo kadarkoli (podaljševanje odmorov bi podaljšalo pouk in posledično bi se pojavile težave s prevozi). Dijaki pa si malico lahko kupijo tudi v bližnjih pekarnah.

Na šoli se dijaki in profesorji trudimo za korektne medsebojne odnose, ki jih krepimo tako pri pouku kot pri druženju v projektih, na ekskurzijah in drugih obšolskih dejavnostih. Profesorji imajo za dijake tudi redne tedenske govorilne ure.

Trudimo se za sproščeno vzdušje in ga spodbujamo. Zagotavljanje varnosti in medsebojnega spoštovanja sta za nas zelo pomembni vrednoti. Prijetno vzdušje na šoli ustvarjajo tudi številne obšolske dejavnosti, pester utrip med odmori, ki ga oblikujemo skupaj s programi Zdrave šole in Unesco ASPnet, med OIV, interesnimi dejavnostmi ter dejavnostmi dijaške skupnosti in spletnega časopisa Sledko (tematski dnevi in tedni, bazar znanja, projekt Veselje do znanosti, pustovanje, veseli december, koncerti …).

Ne, dijaki lahko v šolo vstopajo skozi vse vhode.

Zgradba GCC je spomeniško zaščitena, zato se trudimo za ohranjanje izvirnega, več kot 100 let starega stavbnega pohištva in tal (parket). Na hodnikih vzdržujemo čistočo, še posebej ob deževnih dneh in v zimskih mesecih. Dijakom se ni treba preobuvati, imajo pa to možnost, saj ima v kletnih prostorih vsak od njih prostor v garderobni omarici.

Garderobno omarico si praviloma delita po dva dijaka. V njih lahko dijaki puščajo obutev in vrhnja oblačila, tako da jim tega ni treba nositi iz učilnice v učilnico.

V šolo je med šolskim letom mogoče vstopati med 6.00 in 16.00. Če dijaki nimajo pouka, lahko počakajo v prosti učilnici, jedilnici, kabinetu dijaške skupnosti ali v šolski knjižnici.

1. ura se prične ob 7.55, občasno imajo dijaki tudi preduro, ki se prične ob 7.05. V predurah sta organizirana tudi dodatni in dopolnilni pouk. Dijaki praviloma zaključujejo s poukom ob 14.00 (7. ura), občasno tudi ob 14.50 (8. ura) ali 13.10 (6. ura). Urnik se zaradi objektivnih razlogov menja navadno trikrat na leto.

Da. Dijakom, ki imajo izjemno slabe prometne povezave, omogočimo zamujanje pouka oz. predčasno odhajanje od njega.

Da. Dobro.

Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v dopoldanskem času, enkrat mesečno (praviloma drugi četrtek v mesecu) imamo skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00. V šolskem letu sta dva roditeljska sestanka (september, februar oz. marec).

Sporočila objavljamo na šolski spletni strani in na družbenih omrežjih (FB in Instagram), posredujemo jih po šolskem ozvočenju in po elektronski pošti preko eAsistenta (starši) in MS Teams (dijaki, učitelji).

GCC je šola, kjer učitelji občasno uporabljajo tudi metode pedagogike 1 na 1, ki spodbuja uporabo sodobnih tehnologij pri pouku. Za to so na voljo šolske tablice (iPad), velikokrat pa dijaki pri pouku uporabljajo tudi svoje naprave (metoda BYOD). Vsi dijaki imajo dostop do brezžičnega omrežja Eduroam, ki ponuja dostopne točke po vsem svetu. Dostopa ne omejujemo, za varno uporabo pametnih naprav pa imamo pravila, ki jih morajo spoštovati tako dijaki kot učitelji.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejavnosti (ID) so del predmetnika vseh programov. V 1., 2. in 3. letniku obsegajo po 90 ur, v 4. pa 30. Izvajamo jih v treh terminih (jesenski, zimski in pomladanski). Tedaj ne izvajamo pouka po urniku, ampak se dijaki vključujejo v zanimive delavnice z različnih predmetnih področij, športa, udeležujejo se izbirnih ekskurzij, organiziramo pa tudi aktualna predavanja … Maturanti med OIV/ID izvedejo tudi maturantsko ekskurzijo.

Prvi tuji jezik je v vseh treh programih angleščina. Dijaki Prvi tuji jezik je v vseh treh programih angleščina. Dijaki gimnazije in umetniške gimnazije lahko kot drugi tuji jezik izbirajo med nemščino, španščino in ruščino. Kot tretji tuji jezik lahko vsi dijaki programov gimnazija in umetniška gimnazija izbirajo med španščino, nemščino, italijanščino, francoščino, ruščino in kitajščino. Japonščino, korejščino,  latinščino, arabščino in znakovni jezik ponujamo v obliki krožkov. Tudi dijaki programa predšolska vzgoja imajo možnost fakultativnega učenja tujih jezikov. Šola redno sodeluje z naravnimi govorci vseh jezikov, ki se poučujejo na GCC.

Da. Dijaki programa predšolska vzgoja lahko opravljajo na šoli 5. predmet splošne mature in skupaj z gimnazijci obiskujejo tudi priprave na maturo.

V programih gimnazija in umetniška gimnazija organiziramo priprave na maturo že v 3. letniku, ko se dijaki odločijo tudi za višjo raven temeljnih maturitetnih predmetov. Za te v 4. letniku organiziramo še dodatne ure (matematika, slovenščina) oz. jih razdelimo v skupine (angleščina). Za dijake programa predšolska vzgoja pa v 4. letniku organiziramo skupine glede na njihovo odločitev, ali bodo na poklicni maturi opravljali angleški jezik ali matematiko.

Da. Program se zaključi s splošno maturo, ki je vstopnica za vse univerzitetne in ostale višje- in visokošolske študije v Sloveniji in tujini. Približno polovica dijakov UG likovne smeri nadaljuje študij na umetniških visokošolskih zavodih, polovica pa se odloča za najrazličnejše druge študije. Tistim, ki se odločajo za študij, ki zahteva več naravoslovnega predznanja, v zadnjem letniku omogočamo tudi dodatne priprave na maturo.

Razlika je v zaključku šolanja in posledično tudi v zahtevnosti. Splošna matura s tremi obveznimi (slovenščina, matematika, tuji jezik) in dvema izbirnima predmetoma odpira vrata na vse univerzitetne (in ostale) študije v naši državi in veliko večino študijev v tujini, poklicna matura s štirimi predmeti (slovenščina, matematika ali angleščina, vzgoja predšolskega otroka in izpitni nastop z zagovorom) pa omogoča napredovanje na višješolske in visokošolske strokovne študije, kakršen je npr. študij predšolske vzgoje. V kombinaciji s t. i. 5. predmetom in opravljeno poklicno maturo je mogoč vpis tudi na nekatere univerzitetne študije; pogoje za to vsako leto znova določijo fakultete, objavljeni pa so v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Praksa je del predmetnika programa. V 1. letniku poteka strnjena enotedenska praksa običajno v spomladanskih mesecih, v 2. letniku strnjeno praksa poteka dva tedna, v 3. letniku so dijaki na praksi tri tedne strnjeno,  in 4. letniku pa štiri tedne, prav tako strnjeno. V 2., 3. in 4. letniku se dijaki lahko odločijo tudi za prakso v tujini (program Erasmus+).

Ne. Tečaji s področja športa, ki jih izvajamo na programu predšolska vzgoja, so namenjeni pridobivanju osnovnih znanj pri pohodništvu, drsanju, smučanju, plavanju in rolanju. Dijak mora dejavnosti opraviti, a zanje ne pridobi ocene. Te aktivnosti so priložnost, da se v njih vsak preizkusi in pridobi osnovne veščine, ki mu lahko koristijo pri delu z otroki v vrtcu.

Šolsko svetovalno delo na šoli izvajata psihologinji mag. Helena Maher Resinovič in Nives Laul. Delovni čas svetovalne službe je od 8.00 do 15.00. Vsak oddelek 1. letnika ima skupino tutorjev, to so  dijaki višjih letnikov, ki pomagajo in svetujejo prvošolcem, če imajo ti kakšne učne ali osebnostne težave. Na šoli je zaživela tudi skupina Supervizorji, ki se ukvarja s samopodobo, osebnostjo rastjo in mnogimi drugimi psihološkimi temami. Dijaki se srečujejo dva- do trikrat mesečno. Na vsakem srečanju je prisotna vsaj ena od psihologinj, občasno pa se jim pridružijo zunanji gostje. Na šoli delujeta tudi skupina Moderator bom (razvoj komunikacijskih in voditeljskih spretnosti) ter karierni klub, v katerega se vključujejo zlasti dijaki višjih letnikov, pogosto pa organiziramo tudi predavanja in delavnice na temo osebnostnega razvoja.

Da. Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, pripravimo individualizirane programe, v katerih natančno opredelimo prilagoditve. Učitelji redno izvajajo ure dodatne strokovne pomoči. Svetovalna služba koordinira vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi potrebami.

GCC je prepoznana točka za nadarjene (European Talent GCC je prepoznana točka za nadarjene (European Talent Support Network) in referenčna šola v mreži šol za delo z nadarjenimi dijaki, ki jo koordinira ZRSŠ. Nadarjenim dijakom ponujamo dodatni pouk pri številnih predmetih, priprave na tekmovanja, na njihovo željo jim pripravimo individualizirani načrt izobraževanja. Na pobudo dijakov vsako leto nastajajo tudi novi krožki, kjer lahko dijaki poglabljajo svoje znanje in razvijajo talente.

Na šoli ponujamo tudi t. i. ure dopolnilnega pouka za dijake vseh treh programov, zlasti pri temeljnih maturitetnih Na šoli ponujamo tudi t. i. ure dopolnilnega pouka za dijake vseh treh programov, zlasti pri temeljnih maturitetnih predmetih, največkrat med prostimi predurami ali po pouku. V 1. in 2. letniku je to redna praksa, v višjih letnikih pa organiziramo ure dopolnilnega pouka na željo dijakov. Zelo dobro deluje tudi mreža učnih tutorjev (dijakov in nekdanjih dijakov), ki so na voljo za individualno učno pomoč. To izvajajo tudi nekateri učitelji.

Na GCC spodbujamo tudi odgovornost dijakov, tako da splošnega napovedanega ustnega ocenjevanja ni. Se pa dijaki z vsakim učiteljem na začetku šolskega leta dogovorijo o sistemu pridobivanja ustnih ocen, ki mu lahko brez problema sledijo. Pisna ocenjevanja se napovedo na začetku vsakega ocenjevalnega obdobja in se revidirajo ob vsaki menjavi urnika.

Šola ima veliko športno dvorano in staro telovadnico, fitnes, zunanja igrišča in plesno dvorano. Dijaki lahko med prostimi urami uporabljajo te površine, zanje pa so med glavnimi odmori organizirane tudi športne lige in občasne rekreativne dejavnosti v projektu Zdrava šola. Med odmori radi uporabljajo tudi igrišča in fitnes, na galeriji športne dvorane in ob igrišču pa lahko ves čas igrajo namizni tenis. Dijaki pa proste ure radi preživljajo tudi v kabinetu dijaške skupnosti, ki je namenjen samo njim, v šolski knjižnici in tudi v kleti pod staro telovadnico, kjer je šolska soba pobega.

Da. Nov pravilnik odpravlja ime »status« in uvaja novo poimenovanje – prilagoditev obveznosti dijaku v srednji šoli. Gre za prilagoditve, kot so napovedno ustno ocenjevanje, dogovorno pisanje testov, manjše število ocen, opravljanje predmetnih izpitov … Prilagoditve imajo dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, vrhunski in perspektivni športniki, raziskovalci, tekmovalci, prostovoljci. Dijakom, ki delajo raziskovalne naloge, ki so uspešni na nacionalnih tekmovanjih iz znanja, ki se pripravljajo za nastope in tekmovanja v šoli in zunaj nje ali sodelujejo, nastopajo in tekmujejo v sekcijah kulturnih, mladinskih in športnih društev, ter tisti, ki sodelujejo v glasbenih zasedbah šole, lahko šola stalno ali začasno prilagodi obveznosti.

Ne, nikakor niso vsi dijaki aktivni v zunajšolskih dejavnostih s področja kulture. Veliko pa je takšnih, ki najdejo krožek/dejavnost, v okviru katere razvijajo svoje interese (na področju kulture in številnih drugih področjih).

Dobro sodelovanje vseh na šoli omogoča varno in prijetno vzdušje, zato varnostniki niso potrebni. Šola in njena okolica sta varovani z videonadzorom. Vsak dan dva dijaka dežurata (v garderobi in pri glavnem vhodu). Dijaki so seznanjeni s šolskimi pravili, ki veljajo tudi na šolskih ekskurzijah in pri drugih organiziranih aktivnostih. Organiziramo tudi razredne ekipe prve pomoči – za dijake, ki jih to delo zanima, organiziramo delavnice s predavanji in praktičnimi usposabljanji za prvo pomoč.

Kadar dijaki ugotovijo, da njihova izbira programa ni bila prava, se odločijo za prepis – lahko znotraj GCC ali na kakšno drugo šolo. Prepisov ni veliko.

GCC je članica številnih nacionalnih in mednarodnih partnerskih združenj, tako da je projektno dogajanje zelo pestro. Za vsakega dijaka (in učitelja) se najde projekt, v katerem lahko razvija svoje talente in potenciale. Ob nacionalnih in mednarodnih projektih pa pripravljamo tudi številne šolske, ki jih spodbudijo dijaki in mentorji. Ti se vežejo zlasti na specifike posameznega izobraževalnega programa. Dijakom in učiteljem omogočamo tudi številne učne izmenjave s tujino. Dijaki programa predšolska vzgoja imajo možnost opravljanja prakse v tujini. Vsi aktualni projekti so zbrani v poglavju #NaGCCDogaja.

Če je vpis omejen, je postopek omejitve in izbire kandidatov posebej določen. Izbira kandidatov se opravi v dveh krogih. Šola glede na merila, ki jih določa Razpis za vpis, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko tisti, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo za mesto v preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo omejitve vpisa. V drugem krogu lahko učenci napišejo do 10 srednješolskih programov, tudi tiste, ki so imeli omejen vpis.

Če je vpis na določenem srednješolskem programu omejen, se pri razvrščanju kandidatov upoštevajo ocene 7., 8. in 9. razreda. Točke iz nacionalnih preizkusov znanja se upoštevajo le, če je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom točk iz ocen.

Da. Njihovih konstruktivnih predlogov smo vedno veseli. Dijaki lahko na razrednih urah, na sestankih dijaške skupnosti ali na razgovoru z ravnateljem izrazijo svoje predloge. Dijaški razvojni tim (DRT) je posvetovalni organ ravnatelja. Na spletni strani je t. i. Nabiralnik idej, kamor lahko dijaki in starši posredujejo svoje ideje. Starši lahko svoje predloge izrazijo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali na sestankih Sveta staršev GCC. Za dijake in starše šola redno pripravlja tudi različna izobraževanja z gostujočimi predavatelji.

Da. Zelo aktiven Šolski sklad GCC se skupaj s šolo trudi zagotavljati enake možnosti za dijake vseh treh programov, tako pri nadstandardnih storitvah kot tudi pri pomoči socialno ogroženim dijakom. Sklad nameni približno 50 % sredstev pomoči socialno šibkim dijakom, ostala pa nadstandardu in razvijanju ustvarjalnosti. Nadzor nad porabo sredstev izvaja upravni odbor, ki ga vodijo starši. Šolski sklad se financira tudi z donacijami 0,3 % dohodnine.

Ne. Na šoli v zadnjih letih uspešno izvajamo akcijo Podari knjigo, s čimer socialno šibkejšim dijakom omogočimo dostop do brezplačnih učbenikov. Nekaj sredstev za nakup učbenikov namenimo tudi iz Šolskega sklada GCC. Junija in septembra organiziramo sejem rabljenih učbenikov, kjer lahko dijaki kupijo učbenike po bistveno ugodnejših cenah kot v knjigarnah. Pri posameznih predmetih postopno prehajamo na e-učbenike. Pri temeljnih maturitetnih predmetih dijaki želijo imeti svoje učbenike, saj jih potrebujejo v 4. letniku za pripravo na maturo.

Z MIZŠ potekajo dogovori za vzpostavitev učbeniškega sklada. Upamo, da nam ga bo uspelo pridobiti v najkrajšem možnem času.

Odgovora naših dijakov sta da in ne. Menijo, da je to, ali je srednja šola težka, stvar osebne odločitve in odnosov. Pomembna se jim zdi tudi organizacija časa. Vsekakor se delo na (ob)šolskem področju obrestuje. Učenje in znanje v vseh njunih pojavnih oblikah sta največji naložbi za življenje.

Skip to content